Arnaut de Mareuil

L'ensenhamen
[ca.1171-1190]

ed. MARIO EUSEBI
Romania 90 (1969) 14-30 at 17-30


Razos es e mesura, It is right and fitting,
mentre'om el segle dura, while man abides in this world,
que aprenda cascus that each should learn
de sels que sabon pus. d'aicels G  d'aquels Q from those who know more.
5 Jal sen de Salamon, But neither the wisdom of Solomon,
nil saber de Platon, nor the knowledge of Plato,
ni l'engens de Virgili, nil sen R nor the genius of Virgil,
d'Omer ni de Porfili, nor of Homer nor of Porphyry,
ni dels autres doctors auctors R  dotrors G nor of other learned men,
10 q'avez auzitz plusors, of which you have heard many,
no fora res presatz non foran Q none would have been treasured
s'agues estatz selatz; if they had been concealed;
per qu'ieu soi en cossir consire GIKNc nosire Q therefore I am considering
com pogues far e dir far e dire GIKNc fior et dire Q how to be able to act and speak 
15 tal re quem fos honors tan ren Q
qe fos RNc quen fos GI
that which shall bring me honor
e grazit pels mellors. and shall ingratiate me to the best people.
Mas negus no entenda Mais ja us non GNQc But no one should understand
qu'en aquest fais m'enprenda, que'eu Nc mi pri. Nc Q in aquel Q 
fag R fais me G fais en prenda IK
that I include myself in that bunch,
que l'encrim de folhor, leu crim G qu'en RGIKQ -- that would be a crime of folly --,
20 nim tengua per doctor. ni lengua R non Q tenguatz IK nor that I hold myself as learned.
De saber nom fenh ges De sabor G non feng Q uom feng c I do not pretend to know
mas de so qu'ay apres d'aiço NIKc more than I have learned
demanden et auzen, 23-24 tr. IKQc by questioning and by listening,
escotan e vezen: by hearing and seeing:
25 car nuhls non a doctrina kar om non a doctinia GQ que uns Nc because no one has learning
ses autruy dessiplina. without another's teaching.
Mos sabers non es grans My knowledge is not great
ves quem tiral talans mas quen R ves quen G vel quem Q 
tira talant R
compared to the desire which draws me
d'aprendre e d'auzir azan penre e airzir N az. aprendre c to learn and to listen to
30 so c'onz degues grazir. et on c'om N that which one should prize.
Que eys lo meu apenre En eis GIKQ Qu'en eus Nc aprendre G What would result from my learning
si nuhls es de mi mendre de mi es m. GQ if there were no one lesser to me
de sen ni de sciensa? e de sciença Nc in wisdom and in knowledge?
Segon ma conoissensa la c. Nc According to the knowledge
35 qu'ieu ai ni sent ni sai, nim (ni Q) sen nim s. GQ qu'eu vei IK que sen ni vei N qu'eu sent ni vei ni sai c  which I possess
al segle mostrarai del GIKNQc I will show to the world
cossis deu captener cun se deu GIKNQc how those should hold their heads
qui vol bon laus aver. qi bon proz GQ qui vol bon pretz IK qui bon laus vol Nc who wish to have good praise.
Mas conven agarar agardaar G esgardar IK ben guardar N m'agardar Q Mas ben c. guardar c But it is fitting to regard
40 con o dey comensar, o no deu Nc how I should begin,
car sens non es grazitz because wisdom is appreciated
mas per los essernitz, only by the wise,
e d'aquels no son guaire: e si o es non o es g. GNQ si ces non es g. IK e si as non es g. c and of these there are not many:
per so o vuelh retraire so o R per so v. eu r. GQ e per so v. IKNc therefore I wish to present
45 al rey cuy es Lerida, to the king who is in Lerida
cuy joys e jovens guida, ioy e ioven R whose joy and youth has guided
primieiramen mos ditz, at first my words,
si com los ai escritz; just as I have written them;
non per so quel sofranha non per tal GIKNQc not because he lacks
50 res c'a bon pretz s'atanha; tagna R qu'a prec se tagna Q p. ataigna c those things which attain merit
mas car es conoissens, but because he is knowing,
en totz fatz avinens, pleasing in all deeds,
lo prec que m'o esme li preng qu'il esmend me GIKQ li prece que mend en me Nc I ask him to correct me
si eu y falh en re. s'eu i mespreng GQ si eu mesprence de (en Nc) re IKNc if I have erred in anything.
--
55     Qui vol corteza vida init. maior. N spatium per init. c     Whoever wishes to lead
demenar ni grazida, d. e g. G bien menar e g. IK a courteous and pleasing life,
ab ferm cor e segur, ab c. f. GQ with a firm and sure heart
per tal que son pretz dur, per so IKNc in a manner that his worth endures
sapch'amar Dieu e temer sapcha mor Dieu temer RS deu retener GIKNQc knows to love and fear God
60 honrar e car tener: honorar e temer GNQc et onrar et t. IK to honor and to hold Him dear:
car pretz ni cortezia prez e c. Nc because neither worth nor courtesy
ses Dieu non cre que sia. non c. que ses d. sia GQ may exist without God, I believe.
De totas encontradas, En GQ Pois de tote IK Pueis de totas contradas Nc In all countries,
estranhas e privadas, far and near,
65 aprenda de las gens I have learned from the people
fatz e captenemens, deeds and customs
e deman et enqueira and demanded and asked
l'esser e la maneira about the being and the manner
dels avols e dels bos, e dels pros GIKNc del malvais et dels pros Q of the wicked and of the good,
70 dels malvatz e dels pros. e del bons GIKNQc of the defective and of the expert.
Lo mal el be aprenga Los mas els bes aprenda R Lo ben el mal apegna GQ I have learned the bad and good
el mielhs gart e retenga; e mels G lo m. N and have kept and retained the better;
tot cant es deu saber ordo R: 75, 76, 73, 74     es laid saber GNQc
e deu ben retener, el ben sol retener GNQc el ben deu r. IK
75 pueys poiras mielhs defendre 75-76 om. IKN    e pot s'en c
quil volra sobreprendre. si nuls lo vol GQc   mesprendre G reprendre Qc
Ja non aura proeza
qui no fug avoleza, qui non ful in avoleza G
e non la pot fugir ni non GNQc
80 qui non la sap chauzir.
Ni cortez non er ja
qi non conois vila, ni no G
nis bos, si dieu mi sal,
si non conois lo mal. kel qe no G qui non IKNc sel que non Q conois mal GQ
85 Per so nos deu tardar Per conz nos R
d'auzir e d'escoutar ni d'e GQ
mas per mon essien 87-88 tr. GIKNQc    Me pel meu e. G Car Q
sel qu'en bon prets enten: nuls hom q'en p. e. GIKNQc
entrels nessis els fatz d'entre Nc
90 sap chauzir lo senatz los senatz R      pot aucir G pot IKNQ fat c
tal res que lui es bozs que lur R qu'a GIKNQc
et ad els non ten pros. ec a als c
Qui sap sens e foldatz
melhor n'es sos solatz,
95 car li ris e li joc qe li sen GQ car li sen IKNc
an lur temps e lur loc e lor joc N
on se fan a retraire li un Nc
per sels c'o sabon faire. ç'el s. G
Del segle us dic aitan 99-100 om. IK      us om. Nc
100 segon que m'es semblan: q'en n'es s. G
selui te honz per pro tenc ius GIK tengnas N tenga c
que sap gardar sazo gardar loso R
de sas antas venjar ontas GNc
els bos gazardonar, bes GIKNQc
105 c'aiso es bos usatjes, ordo: 107,108,105,106 IK    car so IK c'aitals es sos usat. RNGKc
e requier o paratjes,
c'onz sia humils als bos
et als mals ergulhos.
Mas una ren dirai una ren vos d. GQ us dirai N
110 segon lo sen qu'ieu ai:
non an proeza bona
jes totz sels qu'om razona,
qu'entrels desconoissens conoissens R
es per avols guirens avols gens RIK
115 proeza forsjutjada es p. j. IK
e per mans autrejada e de mauz GQ mainz IKNc
qu'anc non saubron que fos 117-118 om. R     q'anc no saps kes fo G qui nos sabon don fo IK ques fos N que fon Q
proeza per razos.
Proezas son devizas
120 e pretz de mantas guizas: per ver de m. N
les unas son cabals, son venals GIKNQc
e las autras venals; cabals GIKNQc
mas, qui que pes o plassa, o prosaza G
ieu non dic ges que fassa ja no dirai qe s f. (que f. Q) GIKQ ja no us dirai q. f. Nc
125 pretz de gap ni d'ufana
de proeza certana, ab GIKNQc
c'ab son don s'asegura c'aiso IK
tan cant el segle dura. t. cun GNQ tot IKc    le segles GQ
Qui proeza dezira
130 fols es <quan> non cossira
don nays ni don soste,
car ses aiso non cre
que nulh honz bon pretz aia,
qui que s'en crit nin braia. que d'aiso cirt ni braia R
135 Per fat razonador far R fals IKNc
qui non conoys folor valor GIKNQc
en si ni en autruy
non son, si tot s'enbruy, tot li bruy R     No son si ben GQ si bens fan bruy IK es se ben en bruy Nc
ges pros tug li lauzat 139-140 tr. IK     tut p. GQ ni pro cil qu'ant lauzat IK ses N pros cel ca'a lausat Nc
140 ni avol li blasmat. ges avol IK
D'estz no vuelh pus parlar, no us v. IK
mas laissarai estar mais laisem los GQ
los pros ab los prezatz 143-144 tr. GIKNQc    el p. GN elz p. IKQc
els nessis ab loz fatz, los n. GIKNQc
145 e si dirai als jays e mosterai GNQc    a les gais G als gais IKNQc
de proeza don nays. de que pr. IK
Ges no nais ni comensa
segon autra naissensa,
qu'ins el cor, so sapchatz,
150 la noiris voluntatz;
e nous sia veiaire,
si filhs fo de bo paire,
c'onz pros es meravilh
si non pareys al filh.
155 Terras pot honz laissar
e son filh eretar,
mas pretz non aura ja
si de son cor nol tra;
per que pretz senhoreya,
160 e cre que far o deya,
sobre totas honors
e n'es caps e colors
paraje d'auta gen,
poders d'aur ni d'argen
165 nous daran ja bon pretz
si ric cor non avetz,
ric cor sens desmezura,
que d'autre non ai cura.
Proeza eis de coratje, 
170 veus lo meilhor linhatje;
et entendetz apres
per cuy estay en pres:
conoissensa e sabers,
sens, largues'e poders
175 dono pretz per tos temps,
quils sap aver essem.
En aquest .v., sous plieu,
proeza renh'e vieu.
Conoissens'e largueza
180 son las claus de proeza;
poders es la cerralha,
e qui jen, sen baralha,
non la sap desfermar,
non pot guaire durar.
185 Per quel sens y cove
que las claus gar'e te.
Sabers n'es messatgiers
cortes e plazentiers
qui ditz plazers nils fay
190 lay on ve que s'eschay,
ses aquest .v., no vey
emparador ni rey,
duc, comte ni baro, 
ni nulh autre home pro,
195 qui puesca pretz durar,
si bes fan razonar.
Li flac ric de paratje,
sorachos de coratje,
fan dir a lurs privatz:
200 "Senher, aitan sapchaz,
mo senher fora pros
ab que poders y fos."
--
     Aquest razonamens
es us devinamens:
205 q'iue no y conosc ren al,
ni alre con lur val,
ni ja nols en creirai,
qu'iuu consc ben e sai
que ancse fo et er
210 que totz pros honz conquier
ab sen et ab saber
et ab bon cor poder.
Pero ieu ges non dic
que aisels c'an cor ric
215 puescan far tota via
tot cant bels estaria;
mas qui tan com pot fay
d'aco c'a pretz s'eschay,
de qualque poder sia,
220 pro es senes falhia.
Pero non entendatz
qu'ieu a totz los prezatz
autrei proeza enteyra;
en nenguna manieira
225 en cort no o diria,
car sai qu'ieu falhiria.
Pretz y a et lauzors
de diversas colors,
car tug sill que pretz an
230 non l'an ges d'un semblan.
Li cavayer an pretz
si com auzir podetz:
li un son bon guerrier,
l'autri bon conduchier;
235 l'un an  pretz de servir,
l'autri de gen garnir;
l'un son bon cavallier,
l'autr' en cort prezentier.
Sils aibs que us ai comtatz
240 son greu essems trobatz,
mas qui may n'a ab se,
may de bon pretz rete;
e qui nengun non a,
si ja pueis li rema
245 lo nonz de cavayer,
nol tenc per dreiturier.
Las donas eyssamens
an pretz diversamens:
las unas de beleza,
250 las autras de proeza;
las unas ben parlans,
las autras benestans;
las unas son plazens,
las autras conoissens.
255 A domna, so sapchatz,
esta mot gent beutatz;
mas sobre tot l'agensa
sabers e conoissensa
quel fa cascun onrar
260 segon ques tanh a far.
260a Li borzes eyssamens
260b an pretz diversamens:
260c li un son de paratje
260d e fan faitz d'agradatge,
260e li autre natural
260f e fan tot atretal;
260g d'autres n'i a mot pros
260h cortes francx et joyos
260i que lay on falh l'avers.
260l Sabon gen dir plazers
260m en cort son prezentiers
260n et ades plazentiers;
260o e sabo de domney
260p de trep e de bordey;
260q et estan gen garnens.
260r Mes totz los conoissens
260s garnitz de cortezia
260t et de bel paria.
261 Li clerc, per cuy ancse
sab hom lo mal el be,
an pretz si con s'eschai,
aital cum ieus dirai.
265 L'un de bona clercia,
l'autre de cortezia;
li un de gen parlar,
l'auti de ricx fatz far;
li un de gran bontat,
270 l'autri de larguetat.
Dels autres no son mot,
enans m'en lays del tot;
qui no fai be nils ditz
nol lays mestz los grazitz,
275 ni sera en ma carta:
ans dic ben que s'en parta.
--
     Et anaisi, senhors,
diversas son lauzors
donadas a cascu;
280 mas non y a negu,
ja celar no us o quier,
dona ni cavayer,
ni clerec, so m'es veiaire
c'us honz puesca retraire
285 aisi pres de tot fi
qu'om non truep que y desni,
qu'aisi parti natura,
gracia et aventura
lo don entre les gens
290 c'us non est tan valens
ni tan aventuros
el segle ni tan pros,
de calque poder sia,
qu'en alcuna partia
295 de lauzor nol sofranha
tal re don se complanha.
Mas ja li pus prezat
no m'en sapchan mal grat
s'ieu dic lurs malvestatz,
300 car yels n'ay ben proatz
qu'ades son sordeyor
on pus an de ricor.
Doncs qui may ditz e fay
d'aco qu'a pretz s'eschay
305 pro es aventuros
cant es melher dels bos.
Vers es, so aug retraire,
qu'el temps del premier paire,
des que cregon las gens,
310 per bos captenemens
elegron poestatz,
per tals qu'en els fos patz
e merces e mezaru
e larguez'e dreitura
315 maiormen qu'en autruy.
Mas s'eras non destruey
cascus e non aussi
aisel qu'a son vezi,
non cuida esser prezatz,
320 tant es otracuidatz
lo segle descauzitz,
dessebrazt e partiz
de sen e de proeza,
e masclat ab maleza.
325 Ieu o planc per joven
e pel destric que y pren,
may que no fas per me,
qu'a me non greuja re.
Sil segles se dechai
330 non puesc aver esmay
de res que veya far,
ab sol que dieus me gar
ma dona doss'e cara
quem capdela em gara
335 de tot autre cossir
mas de lieys obezir.
Pros dona e valens,
corteza et conoissens,
s'en ren ai conoissensa,
340 la vostre sovinensa,
que m'es d'envei escrima,
lam dona e la m'aprima:
per qu'eu de totz mos bes
vos ren laus e merces
345 e us o grazisc ades,
car m'es del cor pus pres,
             Dona.

Sansone
A. A. Hentsch
F. Wolf